Vad tänker du alltid på i arbetet med ett nytt manus?

fullsizeoutput_153

Att vara manusförfattare är aldrig ett ensidigt arbete. Projekten vi jobbar med på Contento Wassum handlar om vitt åtskilda saker och kunderna har varierande önskemål och behov. Samtidigt bär vi vår titel i egenskap av experter vilket antyder att vi alltid vet precis hur vi ska producera ett per definition bra manus. Frågan är hur denna definition ser ut; finns den ens formulerad? Vad fokuserar den på, i så fall?

På CWA är egentligen ingen manusförfattare den andra lik. Vi jobbar alla med att ta fram utbildningskoncept och innehåll baserat på fakta, men vi kommer från olika håll allihop. I gruppen återfinns bland annat en språkkonsult, en retoriker, en reklamare och en filmvetare. Tack vare det har vi ett brett spektrum av kunnande och kompetenser när det kommer till manusproduktion. Utifrån det har vi också olika åsikter om hur definitionen av ett bra manus faktiskt lyder. Ändå finns det gemensamma nämnare i våra respektive perspektiv. (Annars skulle vi aldrig vara överens om när ett manus kan betraktas som färdigt…)

För att undersöka det här med bra manus närmare – och en gång för alla försöka nå konsensus – har vi börjat diskutera sinsemellan. Vad tycker språkkonsulten, retorikern, reklamaren, filmvetaren är viktigt att tänka på? Utifrån våra samlade funderingar, åsikter och erfarenheter kanske vi till slut hittar ett entydigt svar på vad som definierar ett högkvalitativt manus. Eftersom vi gärna vill få till en så uttömmande diskussion som möjligt bryter vi ner ämnet i mindre frågeställningar och går igenom dem en i taget. På så vis får vi dessutom chansen att lära oss mer om vårt arbete och en möjlighet till inspiration.

Den första frågeställningen vi diskuterade var: Vad tänker du alltid på i arbetet med ett nytt manus – oavsett ämne, kund och målgrupp?

Var och en fick kort och obearbetat lämna sitt svar. Resultatet blev ett antal punkter som omfattar hela manusprocessen. Utan inbördes ordning följer här en sammanfattning av vad vi kom fram till:

  • – Syfte: ringa in varför den här utbildningen behövs
    — Beteende: tänk över vad i målgruppens beteende som ska bli annorlunda.
    — Målsättning: formulera det främsta målet med utbildningen, och hitta delmål kopplade till det.
  • – Förväntningar: hur kan vi jobba för att uppnå och överträffa kundens och deltagarnas förväntningar på utbildningen
  • – Flöde: det ska vara enkelt att navigera i och förstå strukturen i manuset.
  • – Kontext: förklara sammanhang och syfte för deltagarna tidigt.
  • – Rubriksättning: rubrikerna och innehållet måste svara mot varandra.
  • – Deadline: planera arbetet enligt satt tidsram.

Flera av oss kom fram till att vi börjar med att formulera ett konkret syfte. För att kunna göra det måste vi först och främst ta reda på målet som utbildningen ska uppfylla. Ofta handlar det om en beteendeförändring hos målgruppen: Vad vill vi att deltagarna ska tänka och göra? Vad är det som hindrar dem från att tänka och göra just så i dag? Hur kan vi med utbildning överbrygga dessa hinder? När vi har ett huvudsakligt mål klart för oss fortsätter vi med att ta fram delmål kopplat till det. Utifrån målsättningarna kan vi sedan se syftet med utbildningen, och därmed syftet med manuset vi ska producera. Utmaningen ligger sedan i att sy in detta syfte som en röd tråd i innehållets samtliga delar.

När arbetet med syfte och målsättning är påbörjat, och jobbet med att ta fram ett utbildningskoncept tar vid, kan vissa av oss sporras av tanken på att överträffa kundens och målgruppens förväntningar. I viljan att göra det vågar vi prova nya lösningar och tänka utanför ramarna. Vissa projekt har strikta riktlinjer och regler som vi måste förhålla oss till. De kan faktiskt bli en motivation till att ta fram en utbildning utöver det vanliga.

Efter att vi hittat ett koncept och det är dags att påbörja framtagandet av en struktur blir flödet extra viktigt. Vi vill skapa ett manus som även den ovana läsaren enkelt kan följa och förstå. Ett sätt att lyckas med det är att använda en tydlig layout som vi förklarar på manusets första sida. Det är också klokt att etablera syfte och sammanhang redan i början av manuset så att läsaren har detta i bakhuvudet. Att sedan se till att innehållet i sekvenserna stämmer överens med de rubriker vi sätter bidrar också till tydligheten. Vi vill hjälpa läsaren framåt.

Den sista punkten på listan gäller de deadlines vi alltid har att förhålla oss till. Tidsramar kan verka begränsande, men det underlättar för alla involverade att ha fasta hållpunkter att jobba mot. Det bidrar till att vi kan skärpa tankarna och utnyttja kreativiteten fullt ut. Liksom det är viktigt att sätta tydliga mål med utbildningen är det vitalt med tydliga mål för arbetet med den. Dels gör det att vi lätt kan dela upp processen i distinkta steg längs en klar väg, dels är det ganska tillfredsställande att kunna sätta punkt efter varje genomförd etapp. Det är alltid skönt att känna sig färdig.

Sammantaget finns det mycket att säga på ämnet bra manus. Den här artikeln är bara en ingång i ett djupare utforskande. Vill du bidra med någon egen tanke? Vilken fråga tycker du att vi ska diskutera nästa gång?

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.